ABOUT US | Liên hệ - Hồ sơ giới thiệu năng lực Công ty

Các thành viên của ABESINT :
IL | PT | AT | OZ | VN

 

 

 

ABOUT US

THÔNG TIN SỰ KIỆN

CÁC DỊCH VỤ

DANH MỤC

LIÊN KẾT

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 

 

Công ty cổ phần ABES Đông Dương
 
Address:

Suite 231, CT4/DN 6 Song Da - My Dinh Bld.
Pham Hung street, Tu Liem District
Hanoi, Vietnam

URL: http://indochina.abes-international.com
E-mail:
Telephone: +84 4 785 2059
Fax: +84 4 785 2059

 

 

 

 
Tel Aviv | Lisbon | Graz | Sydney | Hanoi